รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงาน ครั้ง 1/2561
ตั้งแต่ วันที่ 17 มกราคม 2561 - 16 กุมภาพันธ์ 2561

รับสมัครตำแหน่ง: นักคอมพิวเตอร์, วิศวกร
นักงบประมาณและการเงิน,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,บุคลากร,นักบริหารงานขาย,นักบริหารงานทั่วไป

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงาน ครั้ง 2/2561
ตั้งแต่ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 - 20 มีนาคม 2561

รับสมัครตำแหน่ง: นักบริหารงานพาณิชย์